Styret har fått en litt annen start på perioden, enn forventet.  Rett etter årsmøtet, begynte vi arbeidet med diverse saker som vi følte vi måtte ta en runde på.  18. mars avholdt vi ett telefon-møte vi alle følte fungerte veldig godt.  På agendaen hadde vi en god del saker, som vi her ønsker å informere litt nærmere om.

Først og fremst, så tok vi en runde på oppgaver og fordelte dette mellom oss.  Målet er at ingen oppgaver skal glemmes eller la være å bli utført, selv om en eller flere av oss skulle bli fraværende kortere eller lengre perioder, da dette er noe som må gjøres på fritiden, og enkelte kan ha mer travle perioder enn andre på jobb, med familie og andre saker.  Vi skal derfor gjøre det beste for å overlappe hverandre og dele på de praktiske gjøremålene.  Men noen saker må vi ha en ansvarlig for, som eventuelt delegerer bort arbeidsoppgavene om det blir mye.

Oppgaver (hvem gjør hva?)
Øyvind Solstad, leder.
Ansvarlig for kontakt med andre organisasjonsledd, samarbeidspartnere, kommune osv.  Leder styrets arbeid.  Er også hovedkontakten i styret.

Bent Magnussen, nestleder.
Leders høyre hånd og stedfortreder. Ansvarlig for turer og aktiviteter.  Nettansvarlig, men ikke dermed sagt han er journalist.  Alle, både medlemmer og styremedlemmer oppfordres til å komme med saker som kan publiseres på nettsiden.

Tor Aril Torve, kasserer.
Ansvarlig for å føre regnskap, oversikt over inn- og utbetalinger fra klubben og det som naturlig hører innunder dette.  Han tar seg også av medlemsregisteret, utsendelse av medlemsgiroer til nye medlemmer og det som ellers faller naturlig under økonomi.  Han er også aktiv med å bistå der det ellers skulle være behov.

Morten Langedrag, styremedlem 1.
Fortsetter som ansvarlig for Kringlevann, sørger for innkalling og planlegging av dugnader, tynningsfiske og annet som naturlig hører med.  Samarbeider tett med styremedlem 2.

Morten Strange, styremedlem 2.
Hjelper til med det som må organiseres/planlegges på Kringlevann, sammen med styremedlem 1.

Stein-Egil Hødnebø, styremedlem 3.
Hjelper nestleder med planlegging og gjennomføring av turer og aktiviteter.

Som dere ser, ingen spesifikk utpekt som sekretær.  Oppgaven med å skrive referater faller på leder og nestleder, alternativt andre ut fra behov.  Det som er viktig, er alle i styret ønsker å dra mest mulig av «lasset» i sammen, slik at alle oppgaver utføres.

Aktiviteter og turer sommer, høst og vinter

Vi planlegger å gjennomføre aktiviteter slik det er gjort de seneste årene.  Slik situasjonen er nå, må vi bare ta dag for dag.  Det er usikkert akkurat når vi kan starte opp igjen, men vi håper vi kan organisere klubbkvelder og aktiviteter på Kringlevann så fort det er forsvarlig og myndighetene ikke anbefaler noe annet.  Vi planlegger to klubbmesterskap, ett i sjø, og ett i ferskvann.  Her har styret jobbet med enkle regler som vil bli publisert på nettsiden i løpet av kort tid.  Regler for konkurransen «Størst fisk» kommer også.  Vi har fortsatt ett lite håp om å kunne dra til Blefjell som planlagt, og oppfordrer de som ønsker å reise dit, å vise interesse ved å melde seg på.  Dersom turen til Blefjell ikke kan gjennomføres, vil dere selvfølgelig få tilbakebetalt påmeldingsgebyret.
Turen til Husfloen/Engerdalen i august/september, er vi mer optimistiske på, når det gjelder gjennomføringen.  Men her ser vi fremover, vi har god tid til å se hvordan ting utvikler seg.  Vi vil selvfølgelig til enhver tid følge råd som gis av myndighetene.

Vi vil søke å benytte Vålehallen vinterhalvåret, slik vi også er vant med å gjøre.  Målet er å benytte hallen en kveld pr. uke også kommende vinter.  Vi legger også opp til møter på Dalheim hver 14. dag.  På Dalheim vil vi forsøke å få ett par dyktige foredragsholdere til å komme, samt gjennomføre 1-2 fluebindedager, slik vi hadde 8. mars i år.  Onsdagene vil variere, med fluebinding, kaffe-prat og tema-kvelder.

Høring på ny lov for fiske anadrom laksefisk i vassdrag.
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, har sendt ut høring på denne loven.  Ramnes Sportsfiskere har gitt sitt svar.  Der har vi enkelt gitt tilbakemelding på vi mener det er viktig å verne om bestanden.  I de elver og bekker det ikke er organisert forvaltning, fiskeoppsyn, foreslår vi å forby fisket som har vært lov de seneste årene, med referanse til Naturmangfoldloven.  Samtidig har vi svart vi ønsker å utvide fredningssonene ved utløp til sjø, fra 100 til 300 meter.  Fristen for å gi svar, er 25. mars, og vi fikk sendt inn vårt for få dager siden.
Dette gjelder kun loven om fiske i vassdragene og vårt innspill er i tråd med retningslinjer og føringer gitt av fylkesmannen i denne høringen.  Det kommer senere en høring som vil gjelde loven for fiske etter anadrom laksefisk i sjøen.

Utsetting av fisk på Kringlevann i år?
Vi har ikke tatt noen beslutning.  Morten L og Morten S, undersøker litt vedrørende muligheter, hva slags fisk klekkeriet eventuelt kan levere, kostnader og om vi skal sette ut på våren eller til høsten.   Hvis det blir satt ut fisk, vil vi gjennomføre merking av fisken, for å få litt kunnskap om hvordan fisken tilpasser seg vannet, om den blir predator, om den vokser osv.  Alt dette vil vi komme tilbake til dersom det blir aktuelt.

Oppsyn på Kringlevann
Styret ser ett behov for ett best mulig tilsyn med fisket som gjøres på Kringlevann.  Foreningen har satt ut mye stor fisk og foregående styre, informerte på årsmøtet fisken som ble satt ut i høst var særdeles fin og stor.  Dette vil helt sikkert medføre flere vil fiske og forhåpentligvis ett økt kortsalg.  Kortsalget går tilbake til forvaltning av vannet og er en veldig viktig økonomisk kilde, for å gjøre Kringlevann attraktivt å fiske i.

Styret oppfordrer derfor medlemmer til å bruke vannet, legge en tur innom.  Slå av en hyggelig prat med andre fiskere, fortelle om foreningen, hva vi gjør og på en positiv måte oppfordre til å løse fiskekort dersom de ikke har dette.  Det er også ønskelig å fortelle om regelverket for å fiske i Kringlevann.  Regelverket er der for å ivareta fiskemulighetene, så alle får best mulig opplevelser der, hele sommeren!  Merk også fiskekort nå kjøpes gjennom Inatur, enten på nett, eller SMS.


Vi kaller dette for «tilsyn», noe vi er i alle medlemmer sine interesser å delta på.  Vi har allerede en del som har ett «oppsyns-kort» – og disse har selvfølgelig fortsatt gyldighet.  Hjelp også til å ta med søppel dit det hører hjemme.  Ingen tømmer søppel for oss ved gapahuken, den må vi fjerne selv.

Vi håper alle medlemmer også  har en liten ekstra omtanke for hverandre nå i disse dagene, og tiden fremover.  Myndighetene fortsetter med sine restriksjoner og anbefalinger frem til etter påske.  Ta gjerne kontakt med noen andre medlemmer, inviter ut på en fisketur så lenge det er ihht de anbefalinger som gis.  Eller ta bare en telefon, hør hvordan det går, begynn å planlegge turene fremover i tid.  Håper ingen føler seg glemt!  Benytt facebook-siden vår aktivt  #staysafe  #lovefishing  #ramnessportsfiskere