Det innkalles med dette til årsmøte, onsdag 7. februar 2024, på Dalheim.  Møtet starter kl 18:00.

Saker som ønskes behandlet ihht sakslisten må være sendt skriftlig på e-post til styret senest 6. januar. Forslag sendes til ca@creonordic.no

Alle med gyldig og betalt medlemskontingent har forslag- møte- tale- og stemmerett.

Har du forslag når det gjelder valg, kontakt valgkomiteen.  Alle innkomne forslag publisere på foreningens nettside senest 2 uker før møtet avholdes.

Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent(er).
3. Velge protokollfører(e).
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle idrettslagets årsberetning.
9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning.
10. Behandle forslag og saker.
11. Fastsette medlemskontingent
12. Vedta idrettslagets budsjett.
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14. Foreta følgende valg:
a) Styre med leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 1 varamedlem. Ledere og nestledere velges enkeltvis for to år av gangen, så periodene overlapper hverandre og disse ikke er på valg samtidig. Øvrige medlemmer velges samlet. Leder er på valg i år.
b) Kontrollutvalg med leder og 1 medlem.
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
d) Valgkomité med leder og 1 medlem.

Etter det formelle årsmøtet er avsluttet, gjennomføres premieutdeling for konkurranser gjennomført i 2022 med sosialt samvær loddsalg og enkel bevertning.